#1 [ANSi].Phinix von iMPERiAL 03.02.2013 09:25

avatar

[ascii].

Ä ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Ü ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ Ä
ßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßß ÜÛÛ ßßßßßßßßßßßßßßßßßß
ÛÛÛÛßßßÛÛÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛÛÛßßÛÛ ÛÛ±Û ÛÛÛÛ ÛÛÛÛ ° ÛÛÛÛ
Û²ÛÛ ° ÛÛÛÛ Û²ÛÛ ° ÛÛÛÛ ßßßß ÛÛ²Û ÛÛ Û±²Û ßßßß Û±ÛÛ ± ÛÛÛÛ
Û±²Û ÛÛÛÛ Û±²Û ÛÛÛÛ ÛÛÛÛ Û²±Û ÛÛ Û²ÛÛ ÛÛÛÛ Û²±Û ÛÛÛÛ
ÛÛ±Û ßßßßßß ÛÛ±Û ßßÛÛÛÛ Û²±Û Û±ÛÛ ÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛÛÛ ßßßßþÜßßßßß
ÛÛÛÛ ² ÛÛÛÛ ² ÛÛ±Û Û±ÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛÛÛß þÛÛÛÛ
ÛÛÛÛ ± ÛÛÛÛ ± Û±²Û ÛÛÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛÛÛ ± Û²²Û
ÛÛÛÛ ° Ü ÜÜÜÛÛÛÛ ° ÛÛÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛÜÜÛÛÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛÛÛ ° ÛÛÛÛ
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÛÛß ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜhC!
Ä ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ß ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ Ä
.ù'
`ù.
`ýS$$Ss. .sS$$Ss,
,sS$$$$Ss. .sS$$$$Ss. 'ýS$$$$Sý' '.
.' 'ýS$$$$$Sý' `ù.ù'

.ú. .úùú. .úùú. .úùú. .úùú. .úù.
`ù..ù' `ù..ù' `ù.][þùú PHINIX'96 úùþ][.ù' `ù..ù' `ù..ù'
"Prepare Your Self For The Big Adventure Of PHINIX'96"

.' ù, .sS$$$$Ss. ,ù
`ù, 'ýS$$$$Sý' 'ýS$$$$Sý'
'ýS!Trù. .sS$$Ss, .
'ýS$$$$Sý' `ù.ù'
,. .. .. .. .. ..
...ù' `. .' `. .ù.ù' `ù[INFORMATION]. .' `ù.ù' `ù.,ù' `ù..
`ù. `ùù' `ùù' `ù.ù' .ù'
.ù' `ù.
`ù. Release.Name....: Super Show And Tell 2.0 .ù'
.ù' Supplier.By.....: Brain Ripper `ù.
`ù. Cracker.By......: N/A .ù'
.ù' Protection.By...: N/A `ù.
`ù. Packager.By.....: AnTipaTic .ù'
.ù' Rating..........: 8/10 `ù.
`ù. Author..........: N/A .ù'
.ù' Release.Date....: [29.07.96] `ù.
`ù. Release.Size....: 2/2 .ù'
.ù' Release.Type....: Graphix for WIN95 `ù.
`ù. ..ù'
.ù' . ,. .. .. .. .. .. . `ù.
`ù.ù'`.,' `. .' `. .' `. .' `. .' `. .' `. .' `ù.ù'
`ùù' `ùù' `ùù' `ùù' `ùù' `ù..ù'

.. ..
.' `. .ù.[LeaDeR].ù. .' `.
' `..' `..' `
`ù. (þ) AnTipaTic (þ) .ù'
.ù' `ù.
`ù.ù'`ù.ù.ù.ù.ù.ù.ù.ù.ù.ù.ùù'`ù.ù'

. .ù.
.' ` `ýS$$Ss. .sS$$Ss.
`ù.sS$$$$Ss. .sS$$$$Ss. 'ýS$$$$Sý' `ù.ù'
'ýS$$$$$Sý' `ù.
,. .. .. .. .. .. ..
...ù' `. .' `. .ù.ù' `ù[CouNCiL]ù' `. .' `ù.ù' `ù.,ù' `ù..
`ù. `ùù' `ùù' `ù.ù' .ù'
.ù' `ù.
`ù. þ Antipatic þ Toxid+Rage þ The+Maniac .ù'
.ù' `ù.
`ù. .ù'
.ù' . ,. .. .. .. .. .. . `ù.
`ù.ù'`.,' `. .' `. .' `. .' `. .' `. .' `. .' `ù.ù'
`ùù' `ùù' `ùù' `ùù' `ùù' `ù..ù'
ù,
'ýS$$Ss. .sS$$Ss,
,sS$$$$Ss. .sS$$$$Ss, 'ýS$$$$Sý' '.
.' 'ýS$$$$$Sý' '.
,. .. .. .. .. .. .. ..
.' `ù.ù' `ù.ù' `ù.ù' `ù.[ !mEmbErs! ].ù' `ù.ù' `ù.ù' `ù.,ù' `ù.
`ù. ù'
.ù' `ù.
`ù. Utopia..............AntiPatic.......972+767+67004..2 Nodes [wHQ] .ù'
.ù' Ferocious+Invasion..Toxid+Rage......972+886+56720..2 Nodes [iHQ] `ù.
`ù. Crazy...............The+Maniac......972+LOOK+FOR...2 Nodes [cHQ] .ù'
.ù' Poltergiest.........Mystical+Shadow.972+FUCK+YOU...1 Nodes [mEM] `ù.
`ù. Sod.................Inverminx.......972+639+2047...1 Node [mEM] .ù'
.ù' Paradize.Tample.....Ziggy+Morph.....972+-PRIVAT-...5 Nodes [fTP] `ù.
`ù. Way.Of.Life.........Renascent.......972+NOT+4YOU...12Nodes [dIST] ..ù'
.ù' Jazz................Jazz+Music......972+HEHE+FUCK..3 Nodes [mEM] `ù.
`ù. Razor.Sharp.........Double+Dragons..972+THINK+SO...1 Nodes [mEM] ..ù'
.ù' Waste.Land..........System+Crusher..972+NOT+4YOU...1 Nodes [mEM] `ù.
`ù. Book Of Death.......Double+Negavie..972+TRYHARD....1 Nodes [mEM] .ù'
.'Soon................Dr+Doom.........972+MAYBE+L8R..1 Nodes [mEM] '.
'. Green.Jelly.........Death+Wish......972+SURE+DO....2 Nodes [mEM] '
.ù' . ,. .. .. .. .. .. . `ù.
`ù.ù'`.,' `. .' `. .' `. .' `. .' `. .' `. .' `ù.ù'
`ùù' `ùù' `ùù' `ùù' `ùù' `ù..ù'
. .ù.
.' ` `ýS$$Ss. .sS$$Ss.
`ù.sS$$$$Ss. .sS$$$$Ss. 'ýS$$$$Sý' `ù.ù'
'ýS$$$$$Sý' `ù.
,. .. .. .. .. .. .. ..
.' `ù.ù' `ù.ù' `ù.,ù' `ù.[ !cOdErs! ].ù' `ù.ù' `ù.ù' `ù.,ù' `ù.
`ù. .ù'
.ù' AnTipaTic........: Ppe,Ansi,Hacking. `ù.
`ù. Toxid.Rage.......: Ansi,Ascii,Ami/x,Ppe,Music,Intro,Coding. .ù'
.ù' Dr.Doom..........: Ascii,Intro,Unix,Pas,C++,Coding. `ù.
`ù. Terminator.......: Intro,Unix,Pas,C++,Coding. .ù'
.ù' . ,. .. .. .. .. .. . `ù.
`ù.ù'`.,' `. .' `. .' `. .' `. .' `. .' `. .' `ù.ù'
`ùù' `ùù' `ùù' `ùù' `ùù' `ù..ù'

.' `ù.ù' `ù.ù' `ù.,ù' `ù.[!sUpplIErs!].ù' `ù.ù' `ù.ù' `ù.,ù' `ù.
`ù. .ù'
.ù' AnTipaTic, Mystical.Shadow, Double.Negative `ù.
`ù. .ù'
.ù' The.Maniac, Could.Be.You, `ù.
`ù. ..ù'
.ù' . ,. .. .. .. .. .. . `ù.
`ù.ù'`.,' `. .' `. .' `. .' `. .' `. .' `. .' `ù.ù'
`ùù' `ùù' `ùù' `ùù' `ùù' `ù..ù'

,sS$$Ss. .sS$$Sý'
.' 'ýS$$$$Sý'
ù,
'ýS$$Ss. .sS$$Ss,
,sS$$$$Ss. .sS$$$$Ss, 'ýS$$$$Sý' '.
.' 'ýS$$$$$Sý' '.

,. .. .. .. .. .. .. ..
.' `ù.ù' `ù.ù' `ù.,ù' `ù.[!aRtiSTs!]..ù' `ù.ù' `ù.ù' `ù.,ù' `ù.
`ù. .ù'
.ù' `ù.
`ù. BloodY.......: GFX,VGA .ù'
.ù' HardCore.....: VGA,Ansi,Ascii, `ù.
`ù. ..ù'
.ù' . ,. .. .. .. .. .. . `ù.
`ù.ù'`.,' `. .' `. .' `. .' `. .' `. .' `. .' `ù.ù'
`ùù' `ùù' `ùù' `ùù' `ùù' `ù..ù'
ù,
'ýS$$Ss. .sS$$Ss,
,sS$$$$Ss. .sS$$$$Ss, 'ýS$$$$Sý' '.
.' 'ýS$$$$$Sý' '.

,. .. .. .. .. .. .. ..
.' `ù.ù' `ù.ù' `ù.,ù' `ù..[ !nEws! ]..ù' `ù.ù' `ù.ù' `ù.,ù' `ù.
`ù. .ù'
.ù' Greetz To Toxid^Rage For This NFo And To DR.Doom For All `ù.
`ù. .ù'
.ù' Of His HardWorx... We'r Currently Looking For Suppliers `ù.
`ù. .ù'
.ù' Or Anything usfull if You Think u'll Be Able To Benifit `ù.
`ù. .ù'
.ù' uS Call One Of Our Apply Boards:(07-6767004),(03-9303994). `ù.
`ù. ..ù'
.ù' . ,. .. .. .. .. .. . `ù.
`ù.ù'`.,' `. .' `. .' `. .' `. .' `. .' `. .' `ù.ù'
`ùù' `ùù' `ùù' `ùù' `ùù' `ù..ù'
ù,
'ýS$$Ss. .sS$$Ss,
,sS$$$$Ss. .sS$$$$Ss, 'ýS$$$$Sý' '.
.' 'ýS$$$$$Sý' '.

ðNFOúFileúMadeúByúToxidúRageð[/ascii]

Xobor Ein Xobor Forum
Einfach ein eigenes Forum erstellen
Datenschutz